Implantácia

Kochleárna implantácia - Technológia

KOCHLEÁRNY IMPLANTÁT (KI) je elektronické zariadenie, ktoré umožňuje sluchové vnemy nepočujúcim priamou elektrickou stimuláciou zakončení sluchového nervu v slimákovi vnútorného ucha.

Kochleárny implantát je protetická pomôcka určená nielen pre nepočujúcich, ktorí stratili sluch v období, kedy už mali osvojenú zvukovú reč (postlingválne nepočujúci), ale aj pre deti, ktoré sa s ťažkou poruchou sluchu narodili, alebo ju získali ešte pred ukončením rečového vývinu (prelingválne nepočujúci).

Kochleárny implantát sa skladá z vnútornej a vonkajšej časti. Vnútorná časť KI je vložená počas operácie do spánkovej kosti. Skladá sa z prijímača - stimulátora, ktorý je uložený pod kožou za uchom a jemného zväzku elektród (ich počet je rozdielny pri jednotlivých druhoch implantátov), ktorý sa vsúva do slimáka vnútorného ucha. Vonkajšia časť KI pozostáva z rečového procesora, ktorý sa nosí vo vrecku, na opasku alebo u novších miniaturizovaných modelov za uchom a mikrofónu s vysielacou cievkou, ktoré sú u všetkých modelov umiestnené za uchom a slúžia na zachytávanie zvukov a prenos informácie a energie do vnútorného prijímača.

Kochleárny implantát MED-EL

Obr.: Kochleárny implantát MED-EL SYNCHRONY s rečovými procesormi SONNET a RONDO

Kochleárny implantát Cochlear

Obr.: Kochleárny implantát Cochlear CI24RE a rečový procesor CP920

Zvuky prostredia a zvuky reči sú zachytené mikrofónom, odkiaľ sa informácia po kábliku odosiela do rečového procesora. Rečový procesor vyberá a kóduje zvuky tak, aby sa informácie o charakteristikách prenášaného zvuku čo najvernejšie premenili na elektrické stimuly. Z rečového procesora je kódovaný signál odoslaný do vysielacej cievky a odtiaľ sa cez kožu pomocou elektromagnetických vĺn vysiela do prijímača. Prijímač mení kódované signály na bifázické prúdové elektrické impulzy. Elektrické impulzy sú vysielané k elektródam tak, aby stimulovali sluchové nervové vlákna. Mozog rozoznáva signály ako sluchové vnemy.

Na Slovensku sa používajú viaceré typy kochleárnych implantátov.
Najviac pacientov používa implantáty MED-EL a Cochlear.

Rakúsky výrobca MED-EL má stránky aj v slovenskom jazyku.

Čo môžeme od KI očakávať?

KI nahrádza funkciu nefunkčných vláskových buniek slimáka a elektrickými impulzmi priamo stimuluje vlákna (neuróny) sluchového nervu a tým zabezpečuje vnímanie zvuku. V súčinnosti so sluchovou dráhou a sluchovým centrom v mozgu KI umožňuje:

Výber kandidátov na kochleárnu implantáciu

Kochleárny implantát je určený:

Kochleárny implantát nie je vhodný pre každého

Kochleárny implantát nie je vhodný pre pacientov, ktorých hluchota je spôsobená poškodením sluchového nervu a iných štruktúr v centrálnej nervovej sústave.

Vyšetrenie pred kochleárnou implantáciou

Pri prvom vyšetrení sa na základe anamnézy a základných vyšetrení hodnotí: príčina poruchy sluchu, dĺžka trvania hluchoty, stupeň poruchy sluchu, miesto poškodenia sluchového orgánu, vývoj reči, spôsob komunikácie. U malých detí sa s odstupom niekoľkých mesiacov sleduje vývoj sluchu a reči a podľa potreby sa vyšetrenia opakujú, aby sme získali presnejšie poznatky o vývoji sluchových a rečových schopností pri dôslednej sluchovej a rečovej výchove s dobre nastavenými naslúchacími aparátmi. Pri ďalšej hospitalizácii na Foniatrickom oddelení sa dopĺňa psychologické vyšetrenie, CT vyšetrenie vnútorného ucha a u starších detí a dospelých sa zisťuje funkcia sluchového nervu.

Výber pacientov na kochleárnu implantáciu je veľmi prísny. Konečné rozhodnutie schvaľuje Indikačná komisia, ktorá pozostáva z odborníkov implantačného centra.