Slovenské centrum kochleárnej implantácie

Centrum diagnostiky porúch sluchu a kochleárnej implantácie Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB

V roku 1986 sa začal na I. Otolaryngologickej klinike LFUK, FNsP a SZU a Foniatrickom oddelení FN rozvíjať program kochleárnej implantácie, ktorého cieľom bolo zaviesť metódu kochleárnej implantácie na Slovensku a umožniť tak nepočujúcim počuť.

Vytvoril sa multidisciplinárny kolektív odborníkov: otolaryngológ – chirurg, audiológ, foniater, klinický logopéd, klinický psychológ a klinický technický pracovník. Prvý nepočujúci pacient bol operovaný metódou kochleárnej implantácie v roku 1994. Doteraz (marec 2018) bolo operovaných 432 pacientov – detí aj dospelých z celého Slovenska.

MZ SR centrum od 27.11.2017 nazýva "Centrum diagnostiky porúch sluchu a kochleárnej implantácie Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB" a týmto sa zaradilo do zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby v SR ako pracovisko so zameraním na vrodené závažné poruchy sluchu.

Spôsob práce a výsledky sú porovnateľné s výsledkami iných implantačných centier vo svete.
SCKI úzko spolupracuje so školami pre deti s poruchami sluchu.
Centrum sa intenzívne zaoberá včasnou diagnostikou porúch sluchu a kompletnou starostlivosťou o deti a dospelých s ťažkými poruchami sluchu.

Niekoľko údajov z histórie kochleárnej implantácie na Slovensku:

Prehľad počtu KI v jednotlivých rokoch od 1994 po 2017:

Prehľad počtu implantácií stredoušných protéz a protéz kostného vedenia:

spolocna fotografia SCKI 2018