Nadácia Sluch ako dar

O nadácii

Nadácia Sluch ako dar je nezisková organizácia, ktorá bola založená pri I. Otolaryngologickej klinike LFUK, FNsP a SZU v roku 1994. Poslaním nadácie je prostredníctvom dobrej vôle i ochoty jednotlivcov, firiem a inštitúcií zabezpečiť finančné prostriedky na rozvoj programu kochleárnej implantácie na Slovensku a tak vytvoriť podmienky pre včasnú diagnostiku porúch sluchu, rehabilitáciu sluchu chirurgickými výkonmi ako aj riešenie hluchoty u nepočujúcich pomocou kochleárneho implantátu.

Nadácia je zaregistrovaná na MV SR - Odbor vútornej správy pod číslom: 203/Na-96/311
Prezident nadácie: Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Správca nadácie: Ing. Marek Kabát

Úlohami nadácie je:

  1. podporovať liečbu hluchoty pomocou kochleárnych a kmeňových implantátov (nákup prístrojovej techniky – diagnostické prístroje, chirurgické nástroje ...)
  2. podporovať program univerzálneho skríningu sluchu novorodencov pomocou otoakustických emisií na včasné vyhľadávanie porúch sluchu
  3. podporovať spoluprácu s občianskym združením implantovaných a rodičov implantovaných detí (Združenie užívateľov kochleárnych implantátov)
  4. organizovať vzdelávacie akcie týkajúce sa riešenia hluchoty a včasnej diagnostiky porúch sluchu, otorinolaryngológie, chorôb hlavy a krku; organizácia akcií, z ktorých možno očakávať príjem pre nadáciu, ktorý sa využije na nadačné aktivity
  5. podporovať vedecké projekty riešiace problematiku diagnostiky a liečby porúch sluchu, otorinolaryngológie, chorôb hlavy a krku
  6. podporovať účasť odborných pracovníkov na odborných podujatiach týkajúcich sa diagnostiky a liečby porúch sluchu, otorinolaryngológie, chorôb hlavy a krku

Doterajšie významné aktivity Nadácie Sluch ako dar: