Sluchový implantačný program od roku 1994

Slovenské centrum kochleárnej implantácie bolo založené na podporu pacientov, ktorí sú kandidátmi na kochleárnu implantáciu alebo ju už absolvovali.

Nadácia Sluch ako dar

Nadácia Sluch ako dar je nezisková organizácia, ktorej cieľom je podporovať

Kontakt

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB
a Foniatrické oddelenie FN
Antolská 11, 85107 Bratislava
tel.: 00421 268 673 754

Prednosta: Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Audiológ: Doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.
Foniater: MUDr. Štefan Šimko, CSc.
Logopéd: PaedDr. Ľudovíka Šimková
Psychológ: PhDr. Marian Groma, CSc.
Technik (nastavovanie procesorov MED-EL): Ing. Richard Lapoš, richard.lapos@cis-slovakia.sk
Technik (nastavovanie procesorov Cochlear): Ing. Martin Halmeš, mhalmes@sk.cmi.sk
Web: admin@scki.sk

Súvisiace webstránky

CIS Slovakia a stránka MED-EL v slovenčine
CMI a Cochlear
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB
Slovenská spoločnosť pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku
ZUKI - Združenie užívateľov kochleárneho implantátu
Centrum kochleárních implantací u dětí
Spolek uživatelů kochleárního implantátu