Usmernenie hlavného odborníka pre postup a časovanie vyšetrenia sluchu novorodencov

Cieľom tohto usmernenia je inštruovať, ako správne identifikovať a diagnostikovať poškodenie sluchu novorodencov a čo najviac sa priblížiť k odporúčanej formule 1 – 3 – 6 (mesiacov).

grafické znázornenie postupu vyšetrenia sluchu novorencov

Podľa Odborného usmernenia pre včasnú diagnostiku poruchy sluchu u novorodencov a detí (č.53) uverejneného vo Vestníku MZ SR z roku 2006 (ročník 54, čiastka 24-27) má mať každý novorodenec vyšetrený sluch objektívnou metódou - meraním otoakustických emisií (OAE) pred prepustením z novorodeneckého oddelenia.

Dieťa, ktoré úspešne prešlo novorodeneckým skríningom (výbavné emisie) je ďalej sledované pediatrom. Dieťa, ktoré neuspelo pri novorodeneckom skríningu sluchu (nevýbavné emisie – aj jednostranne) musí byť ďalej vyšetrované otorinolaryngológom až do stanovenia diagnózy.

Odporúčam nasledovné postupy:

Deti, ktoré mali výbavné otoakustické emisie pri druhom vyšetrení, prejdú do štandardnej starostlivosti pediatra.

Chýbanie otoakustických emisií pri druhom vyšetrení OAE možno považovať za zistenie poruchy sluchu. Lekár, ktorý identifikuje také dieťa (ORL, neonatológ) je povinný oznámiť údaje o dieťati do Centrálneho registra porúch sluchu, ktorý sa v súčasnosti kreuje a o ktorom budete včas informovaní.

Deti, ktoré neprešli opakovaným vyšetrením OAE (nevýbavné emisie pri druhom vyšetrení) musí vyšetriť otorinolaryngológ (spádový partner novorodeneckého oddelenia), prípadne novorodenecké oddelenie môže dieťa poslať priamo do Centra pre vyšetrovanie porúch sluchu detí.

Rizikoví novorodenci z hľadiska poruchy sluchu (predčasne narodené deti, deti so zvýšeným genetickým rizikom pre vrodenú poruchu, s hyperbilirubinémiou, po liečbe ototoxickými ATB), ktoré neprešli prvým skríningom, nie sú vhodné na opakovanie skríningu pomocou merania OAE. Tieto deti treba poslať do Centra na vyšetrenie spoľahlivejšími objektívnymi vyšetrenia sluchu (BERA, A-BERA, SSEP).

Otorinolaryngológ môže urobiť otoskopické vyšetrenie, tympanometrické vyšetrenie, vyšetrenie strmienkového reflexu.

Otorinolaryngológ musí zabezpečiť, že sa dieťa s nevýbavnými emisiami pri druhom vyšetrení dostane do konca druhého mesiaca veku dieťaťa do Centra pre vyšetrovanie porúch sluchu detí, kde mu urobia objektívne vyšetrenie sluchu. Otorinolaryngológ, ktorý dieťa vyšetrí, je zodpovedný za odoslanie dieťaťa na konkrétne pracovisko, na dohodnutý termín.

V prípade, že má dieťa nevýbavné emisie a B typ krivky pri tympanometrickom vyšetrení, treba dieťa vyšetrovať ako dieťa s nevýbavnými emisiami až do vyjasnenia nálezov.

Slovenské deti narodené v zahraničných pôrodniciach, ktoré nemali realizovaný skríning sluchu novorodencov, odošle na skríningové vyšetrenie rajónny pediater hneď, ako sa mu dieťa dostane do starostlivosti.

Novorodencov, ktorých rodičia oficiálne odmietli skríningové vyšetrenie sluchu, sleduje behaviorálnymi vyšetreniami sluchu rajónny pediater.

Centrá pre vyšetrenie porúch sluchu dieťaťa a kontaktné osoby:
Pracovisko Zodpovedný Kontaktná osoba
Bratislava
UNB Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku a Foniatrické oddelenie
Antolská 11, 851 07 Bratislava
Doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.
zuzana.kabatova@gmail.com
00421 2 68 673 755
MUDr. G. Pavlovčinová, PhD.
g.pavlovcinova@gmail.com

MUDr. B. Bercíková
bajbercik@gmail.com
00421 2 68 673 753
Bratislava
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP
Limbová 1, 833 40 Bratislava, Kramáre
MUDr. Irina Šebová CSc., MPH
irina.sebova@dfnsp.sk
00421 2 59 371 448
MUDr. Lenka Langová
Ing. Jana Šuplatová
Ružomberok
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN
ul. gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok
MUDr. Jozef Mašláni
00421 4 44 382 649
MUDr. Jozef Mašláni
00421 4 44 382 649
Banská Bystrica
ORL oddelenie a Foniatrická ambulancia
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Námestie Ludvika Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica
MUDr. M. Lacko
mlacko@nspbb.com
00421 48 4 726 544
MUDr. Z. Mesarošová
zuzanka.mesarosova@gmail.com

Sestra: Zuzana Masnicová
Košice
ORL oddelenie a Foniatrická ambulancia
Detská fakultná nemocnica Košice
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
MUDr. A. Koman
koman@dfnkosice.sk
055/2353982
MUDr. O. Nagyová
o.nagyova@pobox.sk
Košice
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
MUDr. Silvia Krempaská
silviakrempaska@yahoo.com
MUDr. Silvia Krempaská
silviakrempaska@yahoo.com